top of page

Algemene voorwaarden

Het lid neemt kennis van de algemene voorwaarden, verklaart op eer en geweten deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bovendien verklaart de klant zich expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden bij de aankoop of het gebruik van het om even welke dienst van JORMI BV, hetzij gratis, hetzij betalend. De betaling en/of aanwezigheid geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.

 

Identiteit van de onderneming

Naam: JORMI BV 

Handelend onder de naam Boost Studios en alzo verder genoemd

Vestigingsadres: Hazelarenlaan 32, 3500 Hasselt

Maatschappelijke zetel: Hasseltse Beverzakstraat 226, 3500 Hasselt 

E-mailadres: info@boost-studios.be

BTW-identificatienummer: BE0726.745.279

Rekeningnummer: BE49 0689 3412 4171

BIC: GKCCBEBB

Algemene voorwaarden versie 23.1 dd. 01.01.2023

 

Definities:

​Coach: elke medewerker van Boost Studios zowel in loondienst als in onderaanneming.

Gym: de locatie waar gesport kan worden

Lid: elke natuurlijke persoon of bedrijf die een dienst, traject of lidmaatschap van Boost Studios aangekocht of gratis ontvangen heeft.

Lidmaatschap: de betalende toegang tot onze gym inclusief of exclusief bepaalde diensten.

Personal training: een sessie onder begeleiding van een personal trainer met een of meerdere leden op hetzelfde moment.

Personal trainer: elke coach die de dienst personal training uitvoert.

Sessie: elke zelfstandige training alsook elke vastgelegde afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, met of zonder een personal trainer.
Traject: een individueel of groepsprogramma dat een specifiek doel of specifieke dienst omvat.

 

1. Huisregels

1.1. Boost Studios is een private gym die ondernemers, young potentials en high level professionals met elkaar in contact brengt. Het netwerken is inherent aan de diensten van en de toegang tot Boost Studios. De leden met een lidmaatschap kunnen, tijdens de openingsuren, vrij gebruik maken van de gym. Bijkomend biedt Boost Studios persoonlijke begeleiding alsook andere diensten en trajecten aan.

1.2. Boost Studios behoudt zich het recht voor om de openingsuren, de tarieven, de diensten, de coaches alsook de huisregels aan te passen, te wijzigen, uit te breiden of te beperken. 

1.3. In bepaalde omstandigheden kunnen er afwijkende openingstijden gelden of het inperken van de activiteiten, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis, een evenement, tijdelijke onbereikbaarheid of bij onderhoudswerkzaamheden. 

1.4. Boost Studios heeft het recht om een lid de toegang te weigeren tot het gebouw indien het lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. Dit omvat onder andere, maar niet enkel gelimiteerd tot, seksistische, racistische of andere discriminerende opmerkingen of gedrag, vandalisme, geweld, bedrog of leugens,...

1.5. Het lid dient aangepaste kleding en proper indoor schoeisel te voorzien. Leden zijn verplicht een handdoek te gebruiken. Indien een handdoek door Boost Studios verstrekt wordt, blijft deze eigendom van Boost Studios, tenzij het lid deze afkoopt aan het dan geldende tarief. 

1.6. Het lid gaat steeds verantwoordelijk om met de toestellen en trainingsmaterialen. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Boost Studios indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid te wijten is. Het lid is in dit geval gelaten elke schade te vergoeden. 

1.7. Deelname aan de activiteiten van Boost Studios is geheel op eigen risico. Het lid verklaart bij aanvang van het lidmaatschap medisch geschikt te zijn. Het is aangewezen om voor aanvang van de activiteiten een medische controle te laten uitvoeren. De medewerkers van Boost Studios verstrekken geen medisch advies.

1.8. Roken, drugs en andere illegale middelen zijn ten strengste verboden in het gebouw. De toegang tot Boost Studios is verboden voor minderjarigen en dieren.

 

2. Lidmaatschap

2.1. Boost Studios biedt verschillende lidmaatschappen. De diensten van de personal trainers zijn inbegrepen in het lidmaatschap. Het lidmaatschap, of andere vormen van toegangsbewijzen, zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt de toegang tot de locatie ontzegd. Het lidmaatschap wordt met onmiddellijke ingang beëindigd waarbij er geen restitutie verschuldigd is van ontvangen bedragen. Alle toekomstige sessies komen bijgevolg te vervallen. 

2.2. Het lidmaatschapsgeld is integraal vooruit te betalen. Boost Studios biedt haar leden de mogelijkheid om een factuur voor het lidmaatschap te verstrekken. Bij niet-tijdige betaling van het lidmaatschapsgeld of een deel ervan, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van de volledige betaling. Er is eveneens een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 20 EUR voor bedragen onder 150 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Boost Studios behoudt echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. Boost Studios behoudt eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan het lid. Boost Studios heeft het recht om de vordering uit handen te geven. De eerste herinnering is kosteloos, voor een tweede herinnering wordt 20 EUR herinneringskosten aangerekend, voor een ingebrekestelling 50 EUR. 

2.3. Indien het een lidmaatschap voor meerder leden treft, zijn de personal trainingssessies niet opsplitsbaar per individu. Indien een lid niet kan deelnemen aan een personal trainingssessie kan in samenspraak met de personal trainer een nieuwe datum vastgelegd worden. Indien de leden beslissen de training toch door te laten gaan waarop een lid niet aanwezig kan zijn, is er geen restitutie verschuldigd voor het deelbedrag van dit lid. Het lidmaatschap wordt gefactureerd aan een enkel lid. Boost Studios is niet aansprakelijk voor de onderlinge verdeling van de betaling en zal in geen geval participeren aan deelbetalingen. De zelfstandige toegang tot de gym blijft voor ieder lid gewaarborgd.

2.4. De lidmaatschappen zijn contracten van bepaalde duur. Het lidmaatschap kan niet voortijdig opgezegd worden behalve andersluidende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Er is geen stilzwijgende verlenging van de contracten. Het lidmaatschap is geldig vanaf de overeengekomen dag of op de datum vanaf de eerste sessie, met of zonder personal trainer.

2.5. Een definitieve opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst gedurende de overeengekomen duur van de desbetreffende lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk met een medische verklaring van permanente onbeschikbaarheid om te sporten als bewijs of bij verhuizing buiten een straal van vijfentwintig (25) km van Boost Studios, blijkend uit een kopie van inschrijving op het nieuwe adres. De lidmaatschapsovereenkomst eindigt vanaf de kennisname van de permanente onbeschikbaarheid of de verhuizing.

2.6. Een tijdelijke schorsing van de lidmaatschapsovereenkomst is enkel mogelijk om medische redenen, op vertoon van een medisch attest wanneer dit aangeeft dat er ten minste sprake is van één (1) maand benodigde schorsing vanwege het letsel. Opschorting met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd. Een schorsingsperiode is altijd minimaal één (1) maand. 

2.7. Het lid kan op geen enkele wijze aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.

2.8. Acties en/of kortingen zijn niet cumuleerbaar. Voorwaarden van de actie zijn steeds verkrijgbaar aan het Boost onthaal. Boost behoudt zich het recht voor om acties aan te passen of vroegtijdig stop te zetten. Over acties wordt niet verder gecommuniceerd. 

2.9. Elke kosten die voortvloeien bij de uitvoering van het lidmaatschap of andere diensten van Boost Studios, die aangerekend worden aan Boost Studios en waarvan Boost Studios bij aanvang niet op de hoogte was, worden doorgefactureerd aan het lid aan kostprijs vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van 75 EUR.

 

3. Private Gym

3.1. Elk lid met een actief lidmaatschap heeft vrije toegang tot de gym. Om vrij gebruik te kunnen maken van de gym, dient het lid verplicht een tijdsslot te reserveren. Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn, dient dit lid diens plek onmiddellijk en minimaal 2 uur voordat het tijdslot aanvangt te annuleren. Indien het lid minder dan 2 uur op voorhand annuleert, of wanneer het lid niet opdaagt, brengt Boost Studios 25 EUR als no-show fee in rekening. 

3.2. Indien de maximale capaciteit van de gym bereikt is, biedt Boost Studios haar leden de kans om zich op een wachtlijst te zetten. Boost Studios biedt echter geen garantie dat er alsnog een plek vrijkomt. 

3.3. Boost Studios behoudt zich het recht voor om ten allen tijden de openingsuren te wijzigen. Boost Studios behoudt zich eveneens het recht voor om het aantal toegelaten leden uit te breiden of te beperken. 

 

4. Personal training

4.1. Indien een lid een lidmaatschap afneemt waarin personal training inbegrepen is, zijn de sessies strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.2. Alle personal trainingssessies dienen opgenomen te worden voor het einde van het lidmaatschap. Het is niet mogelijk om sessies nog op te nemen na het verstrijken van het lidmaatschap. Niet-opgenomen sessies worden onder geen enkel beding terugbetaald. De periode van de vervaldata wordt berekend vanaf de datum van de eerste sessie.

4.3. Indien een vast tijdstip werd overeengekomen voor de personal trainingssessies, wordt dit exclusief gereserveerd voor het lid. Vanaf drie (3) opeenvolgende geannuleerde of gemiste afspraken, verzaakt het lid aan het vast tijdstip. In dit geval en zonder enige verdere verwittiging zullen de uren opnieuw ter beschikking gesteld worden voor andere leden. Er is geen restitutie of schadevergoeding verschuldigd indien het lid verzaakt heeft aan zijn vast tijdstip. 

4.4. Geplande personal trainingssessies kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulaties minder dan 24 uur voor aanvang worden aangerekend. Indien het lid een sessie wenst te verplaatsen of annuleren, berust de verantwoordelijkheid enkel en alleen op het lid om dit tijdig te communiceren aan de personal trainer.

4.5. Sessies starten en eindigen stipt op het afgesproken tijdstip. Enige vertraging door toedoen van het lid geven geen recht op uitbreiding van de service buiten de resterende duur van de geplande tijd. 

4.6. De coach noch Boost Studios is aansprakelijk voor blessures ten gevolge van de sessie, consultatie, training of behandeling en onbekende en/of verzwegen medische aandoeningen.

4.7. Bij de start van het lidmaatschap krijgt het lid een personal trainer toegewezen, indien een personal trainer vervat zit in het lidmaatschap, die het vast aanspreekpunt van het lid zal worden. Bij elke verandering of wijziging in de persoonlijke situatie van het lid, dient deze hiervan de personal trainer onmiddellijk op de hoogte te brengen.

4.8. Boost Studios behoudt zich het recht voor om, indien Boost Studios dit nodig acht of in geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de personal trainer een nieuwe coach toe te wijzen. Een wijziging van coach houdt geen stopzetting van de diensten in. Er is in geen enkel geval restitutie van het lidmaatschap mogelijk.

4.9. Boost Studios kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade, gedragingen, uitlatingen of gevolgen die uit acties van coaches die voor Boost Studios in onderaanneming werken, voortvloeien.

5. Trajecten

5.1. Trajecten zijn een op maat uitgewerkte reeks van sessies voor zowel individuele leden als groepen van leden. De toegang tot het traject is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Trajecten bieden geen zelfstandige toegang tot de gym en zijn uitgesloten van begeleiding door een personal trainer. Alle specifieke diensten inbegrepen in het traject worden via de website gecommuniceerd. 

5.2. Bij misbruik wordt de toegang tot de locatie ontzegd. Het traject wordt met onmiddellijke ingang beëindigd waarbij er geen restitutie verschuldigd is van ontvangen bedragen. Alle toekomstige sessies komen bijgevolg te vervallen. 

5.3. Het traject is integraal vooruit te betalen. Boost Studios biedt haar leden de mogelijkheid om een factuur voor het traject te verstrekken. Bij niet-tijdige betaling van het lidmaatschapsgeld of een deel ervan, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van de volledige betaling. Er is eveneens een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 20 EUR voor bedragen onder 150 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Boost Studios behoudt echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. Boost Studios behoudt eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan het lid. Boost Studios heeft het recht om de vordering uit handen te geven. De eerste herinnering is kosteloos, voor een tweede herinnering wordt 20 EUR herinneringskosten aangerekend, voor een ingebrekestelling 50 EUR. 

5.4. De trajecten zijn contracten van bepaalde duur. Het traject kan niet voortijdig opgezegd gezien het diensten met een gepersonaliseerd karakter zijn. Er is geen stilzwijgende verlenging van de trajecten. De sessies van de trajecten hebben een vaste datum en tijdstip. Afwezigheid op een van de sessies geeft geen recht op restitutie van sessies noch op restitutie van trajectgelden.

5.5. Acties en/of kortingen zijn niet cumuleerbaar. Voorwaarden van de actie zijn steeds verkrijgbaar aan het Boost onthaal. Boost Studios behoudt zich het recht voor om acties aan te passen of vroegtijdig stop te zetten. Over acties wordt niet verder gecommuniceerd. 

5.6. Elke kosten die voortvloeien bij de uitvoering van het traject of andere diensten van Boost Studios, die aangerekend worden aan Boost Studios en waarvan Boost Studios bij aanvang niet op de hoogte was, worden doorgefactureerd aan het lid aan kostprijs vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van 75 EUR.

 

6. Aansprakelijkheid

​6.1. Boost Studios sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden of derden uit, met uitzondering van de mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden voor opzet of grove schuld ten hoofde van Boost Studios en/of zijn team.

6.2. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch Boost Studios, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen uit onze gym. Boost Studios stelt lockers ter beschikking voor de leden. Bij verlies van de lockersleutel is het lid gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 50 EUR.

6.3. Onze locatie is niet aangepast aan minderjarigen. Toegang voor minderjarigen is verboden. Indien een lid of personal trainer, buiten medeweten van Boost Studios om, toch een minderjarige meebrengt, rust de verantwoordelijkheid over de veiligheid en het welzijn van deze minderjarigen bij het lid zelf. Boost Studios is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel dat de minderjarige aan hem/haar-zelf toekent. Elke schade toegebracht door de minderjarige aan de eigendommen van Boost Studios zullen vergoed worden door de klant die de bewuste minderjarige meebracht.

6.4. Zowel Boost Studios als al zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Tevens kan Boost Studios niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerdelijk gebruik van de website of van zijn diensten. Boost Studios of zijn medewerkers kan niet gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan het maximum vastgelegd in hun aansprakelijkheidsverzekering.

6.5. Boost Studios is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een arts.

6.6. De verbintenissen aangegaan door Boost Studios of zijn medewerkers in het kader van een traject of lidmaatschap zijn inspanningsverbintenissen. Boost Studios kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door het lid gestelde doelen. Eventuele begeleiding wordt uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen van alle medewerkers. 

 

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waaronder niet-limitatief; brand, pandemie, oorlog, wateroverlast, overheidsbeperkingen,… waarop Boost Studios geen invloed kan uitoefenen doch waarop Boost Studios niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

7.2. Indien een situatie van overmacht zich voordoet zal Boost Studios trachten om een alternatief te voorzien. In dit geval wordt de betaling door het lid niet geschorst. Indien Boost Studios geen alternatief kan bieden en de overeenkomst bijgevolg niet kan uitvoeren, wordt de betaling door het lid en de levering van de diensten geschorst voor de periode van overmacht. 
7.3. Indien Boost Studios zijn verplichtingen omwille van de overmachtssituatie permanent niet langer kan uitvoeren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Boost Studios bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Boost Studios gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Intellectuele eigendom & marketing

​8.1. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Boost Studios te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Boost Studios. Het auteursrecht is van toepassing.

8.2. Elk lid accepteert dat materiaal van diens beeltenis genomen en verspreid mag worden. Indien het lid zich hier expliciet wil tegen verzetten, dient deze dit schriftelijk te bevestigen via info@boost-studios.be voor aanvang van de diensten.

8.3. Elk lid dat een account aanmaakt of activeert, een betaling verricht, een sessie uitvoert of aanwezig is op een event van Boost Studios, kan voor marketingdoeleinden van Boost Studios gecontacteerd worden. Het lid kan zich hier tegen verzetten door dit schriftelijk mee te delen via info@boost-studios.be voor aanvang van de diensten.

8.5. Boost Studios biedt extra zichtbaarheid voor de bedrijven waaraan zij diensten levert, waarin haar leden, met een actief traject of lidmaatschap, werkzaam of eigenaar van zijn. Hiertoe bezorgt het lid het logo van het desbetreffende bedrijf waarna dit voor allerlei marketing- en netwerkdoeleinden ingezet kan worden alsook op de website van Boost Studios vermeld wordt. Hiervoor kan Boost Studios een kost aanrekenen.

8.6. Boost Studios bewaart de persoonsgegevens van leden niet langer dan noodzakelijk en maximaal 5 jaar na het laatste ledencontact. Indien het lid wenst dat de persoonsgegevens eerder verwijderd worden, dient het lid een eenvoudig verzoek te mailen naar info@boost-studios.be. Indien de gegevens tijdens een actief lidmaatschap of traject verwijderd dienen te worden, wordt dit beschouwd als een verbreking van het contract van bepaalde duur. In dit geval is er geen restitutie verschuldigd voor het bedrag van het resterende lidmaatschap noch voor de niet-opgenomen trainingssessies.

 

Het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil dat zal voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zal beslecht worden door de bevoegde rechtbank te Hasselt en steeds in de Nederlandse taal. Indien een beding van deze algemene voorwaarden nietig is, blijven alle andere bedingen onverwijld gelden.

Privacyverklaring

​Het lid neemt kennis van onze privacyverklaring, verklaart op eer en geweten deze verklaring gelezen en begrepen te hebben. 

Boost Studios is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de GDPR en privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Boost Studios verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een niet-limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in jouw klantendossier:

·    Persoonsgegevens

·    Adresgegevens

·    Communicatiegegevens

·    Bedrijfsgegevens 

·    Medische gegevens

·    Sociale en recreatieve gegevens

·    Visuele, foto en video fragmenten waarop je herkenbaar afgebeeld kan worden

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

​Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij met de toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boost-studios.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis waarop wij persoonsgegevens verwerken:

Boost Studios verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende niet-limitatieve lijst van doelen:

·    Je persoonlijk lidmaatschap

·    Je persoonlijk coachingtraject uit te stippelen

·    Je goederen en diensten af te leveren

·    Je te contacteren via allerlei kanalen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·    Wijzigingen over onze diensten, producten en afspraken te kunnen communiceren

·    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of om je te contacteren voor allerlei marketingdoeleinden

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

​Boost Studios bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en maximaal 5 jaar na het laatste klantencontact. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens eerder verwijderd worden, gelieve ons te mailen via info@boost-studios.be. Indien je wenst dat jouw gegevens tijdens een actief lidmaatschap verwijderd worden, wordt dit beschouwd als een verbreking van het lidmaatschap van bepaalde duur.  In dit geval wordt de toegang tot Boost Studios met onmiddellijke ingang stopgezet, zullen alle coachingsessies onmiddellijk geannuleerd worden en is geen restitutie verschuldigd van betaalde gelden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

​Boost Studios deelt noch verkoopt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben bewerkingsovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens bewaren en bewerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enkel op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, kunnen je gegevens bezorgd worden aan derden.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

​Boost Studios gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Boost Studios gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

​Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boost Studios en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een derde, enkel op jouw verzoek, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boost-studios.be, samen met een bewijs van je identiteit. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, maximaal binnen een maand na ontvangst. Je hebt eveneens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

​Boost Studios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, contacteer ons op info@boost-studios.be.

bottom of page