Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Het lid neemt kennis van de algemene voorwaarden en onze privacyverklaring, verklaart op eer en geweten deze voorwaarden en verklaring gelezen en begrepen te hebben. Bovendien verklaart de klant zich expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring bij de aankoop van het om even welke dienst van JORMI BV, hetzij gratis, hetzij betalend. De betaling en/of aanwezigheid ter plaatse geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden.

 

Identiteit van de onderneming

  

Naam bedrijf: JORMI BV (handelend onder de naam Boost Studios en alzo verder genoemd)

Vestigingsadres: Stadsheide 37/1, 3500 Hasselt

Maatschappelijke zetel: Hasseltse Beverzakstraat 226, 3500 Hasselt 

Telefoonnummer: 0472 690 209

E-mailadres: info@boost-studios.be

BTW-identificatienummer: BE0726.745.279

Rekeningnummer: BE49 0689 3412 4171

BIC: GKCCBEBB

 

Algemene voorwaarden versie 21.1 dd. 01.12.2021

 

Definities:

Bedrijfstraining: elk coachingtraject uitgewerkt op maat van een bedrijf of bedrijfsleider(s).

Beurtenkaart: elke aankoop van een reeks beurten, beperkt geldig in tijd.

Coach: elke medewerker van Boost Studios zowel in loondienst als in onderaanneming.

Groepslessen: een vast trainingsmoment voor een groep van leden met een niet-gepersonaliseerd coachingtraject waar deze individueel op kunnen intekenen.

Lid: elke persoon die een dienst of lidmaatschap van Boost Studios heeft aangekocht.

Lidmaatschap: elk abonnement dat een lid aangaat.

Personal training: elk persoonlijk coachingtraject dat met een lid wordt afgesloten, ook indien meerdere leden deelnemen tijdens hetzelfde moment, onder begeleiding van een personal trainer.

Personal trainer: elke coach die de dienst personal training uitvoert.

Sessie: elke vastgelegde afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, online als offline met een personal trainer.

 

1. Huisregels

1.1. Boost Studios behoudt zich het recht voor om de openingsuren, de groepslessen, het uurrooster, de tarieven, de diensten, de coaches alsook de huisregels aan te passen, te wijzigen, uit te breiden of te beperken. 

1.2. In bepaalde omstandigheden kunnen er afwijkende openingstijden gelden of het inperken van de activiteiten, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis, een evenement, tijdelijke onbereikbaarheid of bij onderhoudswerkzaamheden. 

1.3. Boost Studios biedt haar leden een eenvoudig systeem om voor alle activiteiten in te schrijven en te annuleren. Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn voor de groepslessen of de open gym, dient dit lid diens plek onmiddellijk te annuleren en minimaal 4 uur voordat de les aanvangt zodat een ander lid de kans krijgt om deze plek in te nemen. Indien het lid minder dan 4 uur op voorhand annuleert, wordt de beurt ingehouden en is er geen restitutie verschuldigd. Wanneer het lid drie (3) keer niet komt opdagen voor een geboekte les zonder annulatie, brengt Boost Studios 15 EUR als no-show fee in rekening. 

1.4. Boost Studios heeft het recht om een lid de toegang te weigeren tot het gebouw indien het lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. Dit omvat onder andere, maar niet enkel gelimiteerd tot, seksistische, racistische of andere discriminerende opmerkingen of gedrag, vandalisme, geweld, bedrog of leugens,...

1.5. Om hygiënische redenen dienen leden steeds een handdoek te gebruiken. Indien een handdoek door Boost Studios verstrekt wordt, blijft deze eigendom van Boost Studios, tenzij het lid deze afkoopt aan het dan geldende tarief. 

1.6. Het lid gaat steeds verantwoordelijk om met de toestellen en trainingsmaterialen. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Boost Studios indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid te wijten is. Het lid is in dit geval gelaten elke schade te vergoeden. 

1.7. Deelname aan de activiteiten van Boost Studios is geheel op eigen risico.

1.8. Het lid dient aangepaste kleding en proper indoor schoeisel te voorzien.

1.9. Het lid verklaart bij aanvang van het lidmaatschap uitdrukkelijk medisch geschikt te zijn. Het is aangewezen om voor aanvang van het lidmaatschap of een persoonlijk coachingtraject een medische controle te laten uitvoeren. 

1.10. Roken, drugs en andere illegale middelen zijn ten strengste verboden in het gebouw. 

1.11. Het meebrengen van huisdieren en kinderen is niet toegestaan.

1.12. De toegang tot Boost Studios is verboden voor minderjarigen.

1.13. Personal training afspraken dienen minstens 24 uur op voorhand geannuleerd te worden. Wanneer de afspraak minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt de afspraak aangerekend.

 

2. Lidmaatschappen en beurtenkaarten

2.1. Boost Studios biedt verschillende lidmaatschappen en beurtenkaarten aan: Unlimited, Light, Open Gym, 10 Class Pass. De diensten van de personal trainers zijn niet inbegrepen in eender welk lidmaatschap of beurtenkaart. 

2.2. Het lidmaatschap, de beurtenkaarten, persoonlijke coachingtrajecten of andere vormen van toegangsbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3. Bij misbruik wordt de toegang tot de locatie ontzegd. Het lidmaatschap wordt met onmiddellijke ingang opgezegd, rekening houdend met de specifieke opzegtermijnen van het desbetreffende lidmaatschap. In dit geval moet het lid de openstaande maandelijkse lidmaatschapsbijdragen betalen voor de resterende looptijd van de initiële lidmaatschapsovereenkomst. Beurtenkaarten en persoonlijke coachingtrajecten worden bij een toegangsontzegging niet gerestitueerd. 

2.4. Het lidmaatschapsgeld is maandelijks vooruit te betalen via automatische SEPA incasso, met uitzondering van de huidige en eerstvolgende maand. Het lidmaatschapsgeld voor deze periode dient bij aanvang van het lidmaatschap aan Boost Studios te worden voldaan via de webshop of contant ter plaatse. Het lidmaatschapsgeld voor de huidige maand wordt pro rata berekend.

2.5. De volgende maandbedragen van de lidmaatschappen zijn betaalbaar via automatische SEPA incasso vóór de vijfde dag van de desbetreffende maand.

2.6. Boost Studios biedt haar leden de mogelijkheid om een factuur voor het lidmaatschap te verstrekken. In dit geval zal het volledige bedrag voor de periode van een (1) jaar van de lidmaatschapsovereenkomst vooruit te betalen zijn. In een dergelijk geval zal er geen automatische SEPA incasso plaatsvinden. Na ontvangst van het volledige bedrag wordt een betalingsbewijs verstrekt.

2.7. Het lid is bekend met het feit dat het lidmaatschap geldig is vanaf de dag van ontvangst van het eerste lidmaatschapsgeld.

2.8. Indien Boost Studios het maandelijkse bedrag van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook niet kan afschrijven (bijv. onterechte stopzetting of stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan zal de SEPA incasso nogmaals naar de bank gestuurd worden. De toegang tot Boost Studios zal worden geweigerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid bij de 2e aanmelding van de SEPA incasso nog steeds niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Op dat moment heeft Boost Studios het recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 15% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Boost Studios behoudt echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. Boost Studios behoudt eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan het lid. Boost Studios heeft het recht om de vordering uit handen te geven.

2.9. De lidmaatschapsovereenkomsten UNLIMITED, LIGHT en OPEN GYM worden afgesloten voor onbepaalde duur. De lidmaatschapsovereenkomsten zijn enkel opzegbaar met inachtname van de opzegtermijn van één (1) maand, te starten op de eerste van de maand volgend op de opzeg. 

2.10. De lidmaatschapsovereenkomst UNLIMITED bestaat voor de helft uit het volgen van een maandelijks onbeperkt aantal groepslessen en voor de andere helft de toegang tot de open gym. De lidmaatschapsovereenkomst LIGHT heeft een beperkt aantal beurten te verdelen over de groepslessen en de toegang tot de open gym. De lidmaatschapsovereenkomst OPEN GYM geeft enkel onbegeleide toegang tot de open gym. 

2.11. Opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst gebeurt door middel van een aangetekende brief gericht aan Boost Studios of via het standaard opzegformulier, beschikbaar aan het onthaal van Boost Studios. 

2.12. Een definitieve opzegging van de lidmaatschapsovereenkomst gedurende de overeengekomen duur van de desbetreffende lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk met een medische verklaring van permanente onbeschikbaarheid om te sporten als bewijs of bij verhuizing buiten een straal van twintig (20) km van Boost Studios, blijkend uit een kopie van inschrijving op het nieuwe adres. De lidmaatschapsovereenkomst eindigt vanaf de eerste dag vanaf de volgende maand van de kennisgeving. De beurtenkaart is hiervan uitgesloten.

2.13. Een tijdelijke schorsing van de lidmaatschapsovereenkomst is enkel mogelijk om medische redenen, op vertoon van een medisch attest wanneer dit aangeeft dat er ten minste sprake is van één (1) maand benodigde schorsing vanwege het letsel. Opschorting met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd. Een schorsingsperiode is altijd minimaal één (1) maand. De beurtenkaart is hiervan uitgesloten.

2.14. De beurtenkaart 10 Class Pass is een overeenkomst waarbij het lid 10 groepslessen naar keuze mag volgen. De beurtenkaart is integraal op voorhand betaalbaar en is 3 maanden geldig. De geldigheidsperiode begint te lopen vanaf de datum van aankoop. De beurtenkaart kan niet vroegtijdig stopgezet worden. Er is in geen enkel geval restitutie verschuldigd

2.15. Het lid kan op geen enkele wijze aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden of gelden van beurtenkaarten.

2.16. Het lid kan steeds de looptijd van het lidmaatschap terugvinden in de applicatie.

2.17. Acties en/of kortingen zijn niet cumuleerbaar. Boost behoudt zich het recht voor om acties aan te passen of vroegtijdig stop te zetten. Over acties wordt niet verder gecommuniceerd. 

2.18. Bring a buddy actie is enkel geldig indien aan alle voorwaarden wordt voldaan: het huidige lid heeft een betalend light of unlimited abonnement, het nieuwe lid is onbekend bij Boost en gaat een light of unlimited abonnement aan. Deze actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

 

3. Groepslessen

3.1. Boost Studios behoudt zich het recht voor om ten allen tijden het uurrooster te wijzigen en groepslessen toe te voegen, te annuleren of permanent te schrappen. Boost Studios behoudt zich eveneens het recht voor om het aantal toegelaten deelnemers per groepsles uit te breiden of te beperken. 

3.2. Boost Studios biedt haar leden de kans om zich op een wachtlijst te zetten wanneer de gewenste groepsles volzet is. Boost Studios biedt echter geen garantie dat er alsnog een plek vrijkomt. 

3.3. Boost Studios biedt haar leden een eenvoudig systeem om voor al onze activiteiten in te schrijven en te annuleren. Inschrijven voor aanvang van een groepsles is verplicht. Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn voor de groepslessen, dient dit lid diens plek onmiddellijk te annuleren zodat een ander lid de kans krijgt om deze plek in te nemen. Wanneer het lid drie (3) keer niet komt opdagen voor een geboekte les zonder annulatie, brengt Boost Studios 15 EUR als no-show fee in rekening.

3.4. Er vinden geen groepslessen plaats op feestdagen.

 

4. Open Gym

4.1. Het open gym gedeelte bevat alle zones, toestellen en materialen in de locatie van Boost Studios die het lid vrij mag gebruiken tijdens de uren waarvoor de open gym opengesteld wordt.

4.2. Het lid dient steeds diens plaats te reserveren voor een open gym gedeelte.

4.3. Bepaalde zones, toestellen en materialen zijn niet toegankelijk voor het open gym gedeelte wanneer er groepslessen gepland zijn. Groepslessen hebben steeds voorrang. De data en tijdstippen wanneer de groepslessen plaatsvinden zijn terug te vinden via ofwel de website, ofwel de applicatie, ofwel ter plaatse. 
4.4. Boost Studios behoudt zich het recht voor om het uurrooster te wijzigen, te beperken of uit te breiden. Boost Studios behoudt zich eveneens het recht voor om het aantal toegelaten deelnemers voor de open gym uit te breiden of te beperken.

4.5. Boost Studios biedt haar leden een eenvoudig systeem om voor al onze activiteiten in te schrijven en te annuleren. Inschrijven voor aanvang van de open gym is verplicht. Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn voor de open gym, dient dit lid diens plek onmiddellijk te annuleren zodat een ander lid de kans krijgt om deze plek in te nemen. Wanneer het lid drie (3) keer niet komt opdagen voor een geboekt open gym tijdslot zonder annulatie, brengt Boost Studios 15 EUR als no-show fee in rekening.

 

5. Personal training

5.1. Het lid kiest op voorhand het aantal sessies en gaat akkoord met het tarief en de bijbehorende vervaldatum. Betaling van de factuur geldt als akkoord. Actuele informatie omtrent prijzen en pakketten is steeds terug te vinden via de website van Boost Studios. De sessies zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.2. Alle sessies dienen opgenomen te worden voor het einde van de vervaldatum. Het is niet mogelijk om sessies nog op te nemen na het verstrijken van de geldigheidsduur. Niet-opgenomen sessies worden onder geen enkel beding terugbetaald. De periode van de vervaldata wordt berekend vanaf de datum van de eerste sessie. Indien een vast tijdstip werd overeengekomen, wordt dit exclusief gereserveerd voor de klant. Vanaf drie (3) opeenvolgende geannuleerde of gemiste afspraken, verzaakt de klant aan zijn vast tijdstip. In dit geval en zonder enige verdere verwittiging zullen de uren opnieuw ter beschikking gesteld worden voor andere klanten. Er is geen restitutie of schadevergoeding verschuldigd indien de klant verzaakt heeft aan zijn vast tijdstip. 

5.3. Geplande sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Annulaties op minder dan 24 uur voor aanvang worden aangerekend. Indien de klant een sessie wenst te verplaatsen/annuleren/bijboeken, berust de verantwoordelijkheid enkel en alleen op de klant om dit via de geijkte kanalen aan te passen.

5.4. Sessies beginnen en eindigen stipt op het afgesproken tijdstip. Enige vertragingen door toedoen van de klant geven geen recht op uitbreiding van de service buiten de resterende duur van de geplande tijd. 

5.5. De coach noch Boost Studios is aansprakelijk voor blessures ten gevolge van de sessie, consultatie, training of behandeling en onbekende en/of verzwegen medische aandoeningen.

5.6. De prijs van sessies waarop meerdere leden per sessie deelnemen wordt telkens op naam van één (1) lid gefactureerd. De leden beslissen onderling welke persoon dit is. De sessies komen eveneens op naam van dit lid te staan. De sessies zijn niet opsplitsbaar per individu. Indien een deelnemer niet kan deelnemen, kan onderling een nieuwe datum via de geijkte communicatiekanalen vastgelegd worden. Indien de groep beslist de training toch door te laten gaan waarop een lid niet aanwezig kan zijn, is er geen restitutie verschuldigd voor het deelbedrag van deze deelnemer. Boost Studios is niet aansprakelijk voor de onderlinge verdeling van de factuur en zal in geen geval participeren aan deelbetalingen. 

5.7. Boost Studios behoudt zich het recht voor om de tarieven aan te passen na volledige opname van het aantal afgenomen sessies. Actuele tarieven zijn steeds terug te vinden via de website van Boost Studios.

5.8. De factuur dient vereffend te zijn voor de aanvang van de sessies. Indien de factuur niet voldaan werd voor aanvang van de eerste sessie, zal er geen coachingstraject opgestart worden. Indien blijkt dat het coachingtraject werd opgestart, om welke reden dan ook, zonder dat de factuur tijdig betaald werd, zal het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd blijven.

5.9. Gezien het gepersonaliseerde karakter van de dienst personal training, vormt de factuur een verschuldigd totaalbedrag, niet deelbaar in sessies. De prijs per sessie wordt enkel ter info aangeboden, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Er geldt een hoeveelheidskorting bij voorafname en betaling van x aantal sessies. 

5.10. Bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van de volledige betaling. De eerste herinnering is kosteloos, voor een tweede herinnering wordt 25 EUR herinneringskosten aangerekend, voor een ingebrekestelling 50 EUR. 

5.11. De diensten van de personal trainers zijn niet inbegrepen in om het even welk lidmaatschap. 

5.12. Bij de start van het coaching traject krijgt het lid een personal trainer toegewezen, die het vast aanspreekpunt van het lid zal worden. Bij elke verandering of wijziging in de persoonlijke situatie van het lid, dient deze hiervan de personal trainer onmiddellijk op de hoogte te brengen.

5.13. Boost Studios behoudt zich het recht voor om, indien Boost Studios dit nodig acht of in geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de persoonlijke coach, gedurende het coachingtraject een nieuwe coach toe te wijzen. Een wijziging van coach is geen geldige reden tot ontbinding van het contract. Er is in geen enkel geval restitutie van de niet-opgenomen sessies mogelijk.

5.14. Boost Studios kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade, gedragingen, uitlatingen, expertises of consequenties die uit acties van de coaches die voor Boost Studios in onderaanneming werken, voortvloeien.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Boost Studios sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden of derden uit, met uitzondering van de mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn leden voor opzet of grove schuld ten hoofde van Boost Studios en/of zijn team.

6.2. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Noch Boost Studios, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen uit onze studio. Boost Studios stelt gesleutelde lockers ter beschikking voor diens leden. Bij verlies van de lockersleutel is het lid gehouden tot het betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 EUR.

6.3. Onze locatie is niet aangepast aan minderjarigen. Toegang voor minderjarigen is verboden. Indien een lid een minderjarige meebrengt, rust de verantwoordelijkheid over de veiligheid en het welzijn van deze minderjarigen bij het lid zelf. Boost Studios is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel dat de minderjarige aan hem/haar-zelf toekent. Elke schade toegebracht door de minderjarige aan de eigendommen van Boost Studios zullen vergoed worden door de klant die de bewuste minderjarige meebracht.

6.4. Zowel Boost Studios als al zijn medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Tevens kan Boost Studios niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerdelijk gebruik van de website of van zijn diensten. Boost Studios of zijn medewerkers kan niet gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan het maximum vastgelegd in hun aansprakelijkheidsverzekering.

6.5. Boost Studios is geen medische organisatie en is niet toegerust om u medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dient u de hulp in te roepen van een arts.

6.6. De verbintenissen aangegaan door Boost Studios in het kader van een persoonlijk coachingtraject zijn inspanningsverbintenissen. Boost Studios kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door het lid gestelde doelen. De begeleiding wordt uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen van alle medewerkers. 

 

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waaronder niet-limitatief; brand, pandemie, oorlog, wateroverlast, overheidsbeperkingen,… waarop Boost Studios geen invloed kan uitoefenen doch waarop Boost Studios niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

7.2. Indien een situatie van overmacht zich voordoet zal Boost Studios trachten om een alternatief te voorzien. In dit geval wordt de betaling door het lid niet geschorst. Indien Boost Studios geen alternatief kan bieden en de overeenkomst bijgevolg niet kan uitvoeren, wordt de betaling door het lid en de levering van de diensten geschorst voor de periode van overmacht. 
7.3. Indien Boost Studios zijn verplichtingen omwille van de overmachtssituatie permanent niet langer kan uitvoeren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Boost Studios bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Boost Studios gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

8. Intellectuele eigendom

8.1. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Boost Studios te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Boost Studios. Het auteursrecht is van toepassing.

8.2. Elk lid accepteert dat materiaal van diens beeltenis genomen en verspreid mag worden. Indien het lid zich hier expliciet wil tegen verzetten, dient deze dit schriftelijk te bevestigen via info@boost-studios.be.

9. Marketing

9.1. Elk lid dat een account aanmaakt of activeert, een betaling verricht, een trainingssessie bijwoont (hetzij een groepsles, hetzij een open gym, hetzij een personal trainingssessie) of aanwezig is op een event van Boost Studios, kan voor marketingdoeleinden van Boost Studios gecontacteerd worden. Het lid kan zich hier tegen verzetten door dit schriftelijk mee te delen via info@boost-studios.be.

 

Het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil dat zal voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zal beslecht worden door de bevoegde rechtbank te Hasselt en steeds in de Nederlandse taal.

Privacyverklaring

Boost Studios is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de GDPR en privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boost Studios verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een niet-limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in jouw klantendossier:

·    Voor- en achternaam

·    Geslacht

·    Geboortedatum

·    Adresgegevens

·    Telefoonnummer

·    E-mailadres

·    Bedrijfsgegevens 

·    Medische gegevens

·    Sociale en recreatieve gegevens

·    Visuele, foto en video fragmenten waarop je herkenbaar afgebeeld kan worden

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, tenzij met de toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boost-studios.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis waarop wij persoonsgegevens verwerken

Boost Studios verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende niet-limitatieve lijst van doelen:

·    Je persoonlijk coachingtraject uit te stippelen

·    Je persoonlijk lidmaatschap

·    Je goederen en diensten af te leveren

·    Je te contacteren via allerlei kanalen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·    Wijzigingen over onze diensten, producten en afspraken te kunnen communiceren

·    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of om je te contacteren voor allerlei marketingdoeleinden

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boost Studios bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en maximaal 5 jaar na het laatste klantencontact. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens eerder verwijderd worden, gelieve ons te mailen via info@boost-studios.be. Indien je wenst dat jouw gegevens tijdens een actief lidmaatschap verwijderd worden, wordt dit beschouwd als een opzeg en zijn de geldende opzegtermijnen voor jouw lidmaatschap van toepassing. Indien je wenst dat jouw gegevens tijdens een actief persoonlijk coachingtraject verwijderd worden, zullen alle sessies onmiddellijk geannuleerd worden. In dit geval is geen restitutie verschuldigd voor de niet-opgenomen sessies.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boost Studios deelt noch verkoopt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben bewerkingsovereenkomsten met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens bewaren en bewerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Enkel op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, kunnen je gegevens bezorgd worden aan derden.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die wij gebruiken

Boost Studios gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Boost Studios gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boost Studios en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een derde, enkel op jouw verzoek, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boost-studios.be, samen met een bewijs van je identiteit. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, maximaal binnen een maand na ontvangst. Je hebt eveneens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boost Studios neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, contacteer ons op info@boost-studios.be.